46981
Dnes
Včera
Celkem
1
28
46981

Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, Krnov

příspěvková organizace

45234612

 

Směrnice č. 15

 

Školní řád mateřské školy

 

 

Vydává ředitelka školy dle zákona 561/2004Sb. §30 vyhlášky č.14/2005 Sb.

novely č.43/2006

 

                                                                          

Spisový znak : MŠMIK                                                        Platnost : od  1.1.2017

Č.j. 41 /2017                                                                          Aktualizace: 1.9.2017

Skartační znak: S-5

 

Předškolní vzdělávání se stalo součástí vzdělávacího systému, Školský zákon upravuje podmínky, za nichž se vzdělávání uskutečňuje.

 

Mateřská škola (dále jen MŠ) byla zřízena jako příspěvková organizace Města Krnova dle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005Sb.

Od 1.1.1994 je  škola  právním  subjektem - příspěvkovou  organizací -  schválenou  usnesením rady  ze dne 16.12.1993  městským zastupitelstvem  pod  číslem  jednacím 347/28.

Od 1.9.1999 byla  škola  zařazena do  sítě  škol č. jednací - 862/45/99-ř .

 

 

Předškolní výchova podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

Mateřská škola je vzdělávací instituce pro děti předškolního věku.

 

 

název:             Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál

příspěvková organizace

sídlo:               Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, PSČ  794 01

IČO :              45234612

IZO:                107 621 096

Ident:              600 131 416

e-mail:             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web:                www.ms-mikulasska.cz

telefon:           554 610 330

725 922 373

 

školní jídelna: Karla Čapka

telefon:           734 620 191

e-mail:             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V §7 školského zákona 561/2004Sb. je mateřská škola součástí vzdělávacího systému.

Vzdělávání se uskutečňuje podle vzdělávacích programů.

Cíle a organizace předškolního vzdělávání jsou vymezeny v části druhé §33,34,34 a, 34b, 35.       

Úplata za vzdělávání dle §123.

§165,179,182 školského zákona 561/2004 Sb. se týkají rozhodování ředitelky mateřské školy.

 

 

 

 

 


1.     Cíle předškolního vzdělávání

 

Cíle předškolního vzdělávání podle školského zákona.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy).

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

 

2.     Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

 

Zpracováno v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. §21, §22. a Úmluvou o právech dětí č.104/1991Sb.

 

2.1.Práva přijatých dětí (dále jen „dětí“)

 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit.

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).

 

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

vybráno z Úmluvy o právech dítěte

 

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

 

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

 

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

 

2.2.Povinnosti přijatých dětí

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 

Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

 

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

 

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí - tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

2.3.Práva zákonných zástupců

 

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

 

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

 

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.

 

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

 

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

2.4.Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, změny v těchto údajích:

-          jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu

-          údaje o předchozím vzdělávání

-          datum zahájení vzdělávání v mateřské škole

-          vyučovací jazyk

-          údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení      

-          údaje o zdravotní způsobilosti nebo změně způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

-          jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy.

Dále má povinnost označit nebo podepsat všechny věci dítěte.  

 

Zákonný zástupce má povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

 

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

 

 

3.     Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

3.1. Podpůrná opatření prvního stupně

 

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o výsledcích vzdělávání dítěte. Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. (§16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

3.2.Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě projednání se zákonným zástupcem, doporučením ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. K ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně dojde, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, pouze se s ním projedná.(§16 odst. 4 školského zákona a § 11, §12 a §16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

 

3.3.Vzdělávání nadaných dětí

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

3.4.Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let.

Je však nezbytné uvědomovat si specifika související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

 

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.

 

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.  Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat.

 

Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit kromě požadavků ještě další podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

 

 

4.     Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu  k zákonným zástupcům a veřejnosti.

 

Zaměstnanci svým přístupem, chováním a postoji jsou vzorem pro děti i zákonné zástupce.

 

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost aj.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 

5.     Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

5.1.Péče o zdraví a bezpečnost při vzdělávání dětí

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí ve třídě mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet dětí na třídu dle vyhlášky - 24 dětí. Se souhlasem zřizovatele může navýšit počet o 4 děti. Naše mateřská škola má povoleno zřizovatelem 25 dětí na třídu.

 

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se -je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte,

v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

 

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni

v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

5.2.První pomoc a ošetření

 

Ředitel školy a pedagogové školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze,

v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled.

 

Zaměstnanci školy provádějící dohled, okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy.

V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou službu. Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po třídách,

v jídelně mezi stoly, po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Na zahradě si nehrají v blízkosti průlezek, dodržují pravidla na jízdní dráze.

 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Děti nosí vždy reflexní vesty a to první dvojice - trojice a poslední dvojice - trojice.

 

 

 

 

5.3.Pobyt dětí v přírodě

 

Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

5.4.Sportovní činnost a pohybové aktivity

 

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě

v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají

ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

5.5.Pracovní a výtvarné aktivity

 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a vždy pod dohledem pedagoga.

 

5.6.Bezpečnost dětí  

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí BOZP.

           

Pedagogičtí pracovníci seznámí děti s riziky při výchovné činnosti, upozorní děti na nebezpečí při pobytu venku a provedou o tom zápis do třídních knih průběžně po celý rok. Děti, které v době výkladu nebyly ve škole přítomny, poučí dodatečně, a provedou o tom zápis.

Seznámí děti s budovou školy - šatna, třída, WC, lehárna, herna, zahrada.

Seznámí děti s režimem školy - ranní svačina, dopolední činnosti, oběd, odpočinek, odpolední svačina, odpolední činnosti.

 

5.7.Pravidla bezpečnosti dětí

Bezpečnost dětí v budově

-          Respektovat a plnit pokyny pedagoga.

-          Chodit ve třídě, v herně, po chodbách pomalu, nestrkat se navzájem.

-          Nevylézat na nábytek, nesahat na elektrické zásuvky (kryty!) a elektrická zařízení.

-          Nevylézat na okna, stolky, skříňky, kryty topení.

-           Opatrnost při pohybu v umývárně a na WC (pozor na mokrou podlahu).

-          Správně chodit po schodech – přidržovat se zábradlí, nestrkat se, nepředbíhat, při chůzi ze schodů jít jednotlivě, přidržovat se zábradlí, neskákat z posledního schodu.

-          Běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru.

-          Neběhat mezi stolečky, s auty jezdit jen na koberci.

-          Nedávat hračky do úst, do nosu, do uší, nestrkat věci do elektrické zásuvky.

-          Pozor na horký čaj, polévku.

-          Nestříkat vodu po podlaze.

-          Na WC nestoupat na záchodovou mísu, nesedat na umyvadla, neskákat, neběhat.

-          Ohlásit každé poranění svoje i kamaráda.

 

Pobyt venku mimo areál školy

Učitelka mateřské školy zodpovídá při pobytu mimo areál školy za 20 dětí. Při větším počtu dětí budou rozděleny do druhé třídy. Ve výjimečných případech jsou děti pod dozorem pedagoga a jinou zletilou osobou, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

-          Bezpodmínečně respektovat a plnit pokyny pedagoga.

-          Při procházce městem (mimo objekt školy) chodit ve dvojicích nebo trojicích, používat vestičky, terčíky.

-          Vozovku přecházet po přechodu. Pokud není přechod, vstupovat do vozovky až pokud nejede žádné auto, rozhlédnout se, čekat na pokyn pedagoga, přecházet přímo, zbytečně se nezdržovat, používat terčík.

-          Nesbírat žádné pohozené předměty (injekční stříkačky, sklo, ostré předměty apod.) - upozornit na nález pedagoga.

-          Neohrožovat se navzájem házením kamenů, nevhodným zacházením s klacíky apod.

-          Netrhat a nevkládat do úst žádné plody, listy, bobuloviny, houby ani známé jedlé plody.

-          Nesahat na žádná zvířata ani známá domácí (nebezpečí vztekliny, pokousání, poškrábání)

-          Pozor na hrozící nebezpečí od neznámých lidí.

-          Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu.

-          Psy nedráždit, přichází-li pes dítě očichat, nebránit se a vůbec nereagovat, mluvit tichým, klidným hlasem, pokusit se zůstat stát, dokud pes neodejde.

 

Pobyt na školní zahradě

-          Bezpodmínečně respektovat a plnit pravidla a dohodu při hře a tělovýchovných činnostech na zahradě, respektovat pokyny pedagoga.

-          Bezpečně se pohybovat na tělovýchovných zařízeních, nestrkat se, používat zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno (dohled pedagoga).

-          Nepoužívat klacky, kameny, hračky proti druhému dítěti.

-          Nedávat do úst písek, neolizovat si ruce.

-          Přiměřené chování na průlezkách, ostatním zařízení zahrady – nestrkat se apod.

-          Vyhýbat se houpačkám, nechodit k nim blízko.

-          Nevstupovat na skluzavku zespoda (nevybíhat na ni).

-          Mít pokrývku hlavy, hodně pít při velkém horku.

-          Při jízdě na koloběžkách, tříkolkách, odrážedlech, jízdních kolech dbát pokynů učitelky, nenarážet do kamarádů, nejezdit v protisměru.

-          Pro jízdu na jízdních kolech používat ochranné přilby.

-          Při jízdě na kolotoči dbát pokynů a vysvětlení učitelky.

-          Na lanových průlezkách  cvičit samostatně, dodržovat pokyny učitelky.

 

Cestování autobusem, MHD

-          Bezpodmínečně respektovat a dodržovat pokyny pedagoga.

-          Nastupovat a vystupovat z dopravního prostředku jednotlivě, nestrkat se, nepředbíhat ostatní.

-          Při jízdě sedět v klidu, opřený o opěradlo, v případě cestování MHD se přidržovat madel.

-          Sledovat neustále pedagoga.

-          Pozor na cizí, neznámé lidi.

-          Nepřibližovat se k okraji nástupiště, dokud dopravní prostředek nezastaví.

-          Nenastupovat ani nevystupovat, dokud pedagog nedá pokyn.

 

Keramická dílna

-          Dbát pokynů učitelky při práci s hlínou.

-          Neolizovat ruce ani jiné nástroje a pomůcky, dodržovat hygienu.

-          Nechodit k peci ani k hrnčířskému kruhu.

-          Zacházet opatrně se všemi pomůckami - pozor na úrazy.

-          Děti nebudou přítomny blízkosti vypalovací pece.

 

Tělocvična

-          Dbát pokynů učitelky – pedagog stanoví požadavky na dodržování kázně.

-          Nelézt na cvičební nářadí bez povolení učitelky.

-          Nemanipulovat s nářadím a náčiním bez pokynu učitelky.

-          Mít cvičební oblečení a obuv.

-          Nepřeceňovat své síly, každý úraz, bolest oznámit bez zbytečného odkladu učitelce.

 

 

V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem

 

6.     Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

           

 

7.     Statutární orgán a školní vzdělávací program

 

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, která školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna ve všech věcech jednat jménem školy. Ředitelku v době nepřítomnosti zastupuje pověřená učitelka.

 

Ředitelka:  Hana Hrazdirová 

 

Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace

pracuje od 1. 9. 2002 dle Školního vzdělávacího programu

        –  Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je vždy prima –

 

který byl zpracován ve spolupráci všech pedagogů a zaměstnanců mateřské školy ředitelkou MŠ a vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání jako závazného pedagogického dokumentu, kterým stát stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání

v mateřských školách.

Rodiče mají právo seznámit se se Školním vzdělávacím programem a spolupodílet se svými podněty na jeho tematické části. Nabízet nové podněty a nápady.

 

ORGANIZAČNÍ ČÁST

 

Provoz a vnitřní režim MŠ

 

P R O V O Z mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin.

Děti zpravidla přicházejí do MŠ od 6:00 do 8:00 hodin, dle potřeb a zaměstnání zákonných zástupců.  Povinná předškolní docházka začíná v 8.00 a končí ve 12.00 hodin.

Z  bezpečnostních důvodů se šatny dětí v 8:00 hodin zamykají. Při pozdějším příchodu je nutno zazvonit. Pozdější příchody si zákonný zástupce domluví s učitelkou. Hlavní dveře MŠ si zákonní zástupci otevírají pomocí bezpečnostních čipů.

Zákonný zástupce je povinen předat dítě učitelce, potom může odejít. Odvádět dítě z MŠ může zákonný zástupce nebo pověřená osoba zákonným zástupcem. Písemné pověření může být trvalé a je zaznamenáno v evidenčním listu dítěte.  V jiném případě přinese pověřená osoba vyplněnou moc od zákonného zástupce s podpisem denně.

 

Předávání a vyzvedávání dětí

Zákonný zástupce je povinen děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Zákonní zástupci za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Zákonní zástupci neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

-          děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6:00 hod, pouze na základu písemné žádosti

-          děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené

-          zákonný zástupce si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu

-          v případě, že dítě odchází po obědě, zákonný zástupce čeká v prostorách šatny

-          ve třídách jsou zákonní zástupci povinni se přezouvat

-          Pokud si pověřená osoba nebo zákonný zástupce nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

o   se pokusí kontaktovat zákonného zástupce nebo pověřené osoby telefonicky

o   informuje ředitelku mateřské školy

o   řídí se postupem doporučeným MŠMT 

 

Zákonní zástupci omlouvají své děti z docházky a stravy do 10:00 hodin denně (telefonicky nebo ústně). První den nepřítomnosti si mohou odnést stravu domů v připraveném nosiči. Oběd se vydává od 11:00 do 11:30 hodin u výdejního okénka v jídelně.

Opětovný nástup dítěte do MŠ musí zákonný zástupce nahlásit den předem do 10:00 hodin. Stravu si mohou nahlásit i odhlásit přímo ve školní jídelně MŠ na Karla Čapka telefonicky nebo emailem.

Do MŠ patří pouze zdravé děti. Učitelky mají právo nepřijmout nachlazené, či jinak nemocné dítě. Nesmí být nemocí ohroženy ostatní děti. Při příznacích nemoci během dne v MŠ informuje učitelka zákonného zástupce telefonicky a ten zajistí vyzvednutí nemocného dítěte.

Učitelky nesmí podávat dětem žádné léky.

Pokud dítě pro nemoc léky bere trvale, přinesou rodiče od lékaře sdělení, jaké léky a kdy je má učitelka podávat. Léky musí být vždy v originálním obalu s označenou dobou expirace.

Učitelky odpovídají za svěřené děti od doby převzetí od zákonných zástupců do jejich předání.

Pro nerušený chod MŠ mohou děti odcházet po obědě mezi 12:00 - 12:30 hodin,

po spaní od 14. hodiny. Provoz je ukončen v 16:00 hodin.

Mateřská škola je v době hlavních prázdnin uzavřena 6 týdnů. Uzavření provozu schvaluje Rada města. Zákonní zástupci musí být informováni 3 měsíce předem. Zákonní zástupci mají možnost v době uzavření mateřské školy umístit své dítě v náhradní mateřské škole. Provoz bývá přerušen i v době vánočních prázdnin.  Omezení provozu opět schvaluje Rada města.

Mateřská škola zabezpečuje vzdělávací činnost dle Školního vzdělávacího programu v návaznosti na rodinu.  Zákonní zástupci se mohou podílet a spolupracovat s učitelkou.

Informace o akcích jsou včas sdělovány zákonným zástupcům na nástěnkách v šatnách dětí, či na panelu u dveří.

Informace zákonným zástupcům o dětech podává pouze učitelka dle potřeb.

Mateřská škola je nekuřácké pracoviště.

 

Organizace dne dětí v MŠ  1.třída

 

6:00  -  7:00                 scházení dětí, volné hry

7:00  - 9:45                 hry dětí, spontánní a řízená činnost, komunitní kruh, výtvarné a pracovní činnosti, cvičení, pohybová aktivita, hudební, dramatické činnosti, smyslové hry

8:30  -   9:00               průběžná svačinka

9:45  -  11:00              příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:00  - 11:30             převlékání, hygiena

11:30  - 12:00             oběd

12:00  - 14:00             hygiena, odpočinek, četba na pokračování, poslech relaxační hudby,

náhradní aktivity dětí s nižší potřebou spánku, vstávání, hygiena

14:30  - 15:00             průběžná svačinka

14:00  - 16:00             hry dětí a volné aktivity na jejich přání, zájmové hry, v případě hezkého

                                   počasí hry na zahradě

16:00                          uzavření MŠ

 

 

Organizace dne dětí v MŠ  2.třída

 

6:00  - 7:00                 scházení dětí, volné hry

7:00  - 10:00               hry dětí, spontánní a řízená činnost, komunitní kruh, výtvarné a pracovní činnosti, cvičení, pohybová aktivita, hudební, dramatické činnosti, smyslové hry

8:30  -    9:00              průběžná svačinka

10:00  - 11:30             příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30  - 12:00             převlékání dětí, hygiena

12:00  - 12:30                         oběd

12:30  - 14:00             hygiena, odpočinek, četba na pokračování, poslech relaxační hudby,

náhradní aktivity dětí s nižší potřebou spánku

14:00  - 14:30             vstávání, hygiena, průběžná svačinka

14:30  - 16:00             hry dětí a volné aktivity na jejich přání, zájmové hry, v případě hezkého

                                   počasí hry na zahradě

16:00                          uzavření MŠ

 

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim za přítomnosti rodičů.

 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají

v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod –10 stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven

 s využitím zahrady a vycházek do okolí MŠ.

 

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.  Při odpočinku učitelky čtou dětem pohádky, pouští relaxační hudbu.

Děti, které neusnou, si mohou vybrat klidové činnosti.

 

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

 

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou (písemným sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústním sdělením pedagogickým pracovníkem).

Souhlas s účastí dítěte na školních akcích konaných mimo území MŠ podá zákonný zástupce ústně (návštěva divadla, kina, vystoupení apod.) nebo písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy (plavání, výlety).

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

Zájmové aktivity nabízené učitelkami ve třídách poskytují rozvíjení nadání dětí ve věku od čtyř do sedmi let, kdy se těmto dětem věnují paní učitelky v odpoledních kroužcích. Je na zvážení paní učitelky a zákonných zástupců, zda jsou pro děti vhodné a pomohou jim rozvíjet jejich nadání.

 

8.     Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3let, nejdříve však děti od 2 let.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti a osobního jednání se zákonným zástupcem dítěte.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 ŠZ a § 50 zákona č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví)

děti, které do MŠ nastoupí na povinné předškolní vzdělávání, nemusí doložit doklad o očkování

zákonným zástupcem předložit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a školnímu stravování a dohodnout s ředitelkou délku docházka do MŠ

 

8.1.Přijímací řízení

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok vyhlašuje zřizovatel po dohodě s ředitelkou MŠ v období od 2. do 16. května. Informace o zápisu jsou zveřejněny obvyklým způsobem - plakáty, noviny, webové stránky města a mateřské školy.  Děti jsou do mateřské školy přijímány k 1.9. Pokud kapacita dovoluje, tak i v průběhu roku. Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka školy. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání vyplní zákonný zástupce při zápisu. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle § 34 zákona 561/2004 Sb. Přednostně jsou přijímány děti v posledním ročníku před zahájením školní docházky, od 1.9.2017 také děti, které dovrší do 31.8. 2017 4 let věku. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 let, při volné kapacitě mohou být přijaté i od 2 let.

 

K přijímacímu řízení přinese zákonný zástupce:

-          vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

-          rodný list dítěte

-          průkaz pojištěnce

-          potvrzení od lékaře o pravidelném očkování

-          doklad o bydlišti dítěte

 

Ředitel školy stanoví pro zápis do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. Kritéria pro přijímání jsou zveřejněna předem na místě obvyklém a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, probíhá nadále průběžně přijímání do srpna.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Do třídy mateřské školy se mohou zařazovat také děti mladší tří let, nejmladší 2 leté.

Děti s odloženou školní docházkou jsou přijímány do mateřské školy na základě rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky (§ 37 odst. 3 zákona 561/04 Sb.), které zákonný zástupce dítěte předloží ředitelce mateřské školy s doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny.

 

Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy (§ 34 odst. 3 ŠZ).

 

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy za podmínek stanovených § 34 ŠZ a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b ŠZ a zákona

č. 500/04 Sb. správní řád), a dle stanovených KRITÉRIÍ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. (viz Příloha č. 1 ŠŘ)

Děti s jiným než českým státním občanstvím mají přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako státní občan ČR a pokud jsou:

-          státním občanem jiného členského státu EU,

-          rodinným příslušníkem státního občana ČR nebo jiného členského státu EU,

-          osobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR nebo jiného

-          členského státu EU.

 

8.2.Povinné předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. (§ 34a odst. 2 školského zákona) Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku (§ 182a školského zákona).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte. 12

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Povinné předškolní vzdělávání v naší mateřské škole začíná od 8.00 hod.  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává však právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbávají - li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku (§ 182a školského zákona).

Pro ZZ dětí je v měsíci červnu svolána schůzka, na níž jsou rodiče seznámeni se školním řádem a systémem vzdělávání, omlouvání z docházky. ZZ také obdrží od ředitelky školy

informace písemně.

 

8.3.Omlouvání dětí z povinného vzdělávání

 

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte, a to neprodleně učitelce třídy:

-          telefonicky:   554 610 330

-          osobně

-          také doloží omluvu písemně na formuláři školy

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte.

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole, a to buď předáním informace pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo telefonickým oznámením.

Za krátkodobou nepřítomnost dítěte v mateřské škole se rozumí např. plánované vyšetření dítěte ve zdravotnickém zařízení, závažné rodinné důvody apod.

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy s uvedením důvodů a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Dlouhodobá nepřítomnost dítěte v mateřské škole po dobu hlavních prázdnin se pouze oznamuje na konci školního roku dle výše uvedeného způsobu.

Učitelka mateřské školy eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitelka mateřské školy ředitelce mateřské školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte s povinným předškolním vzděláváním řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně – právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4 školského zákona)

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je písemné, možné je i prostřednictvím telefonu, e-mailu.

 

Neomluvená nepřítomnost dítěte s nepovinným vzděláváním v MŠ po dobu delší než 2 týdny může vést až k ukončení jeho vzdělávání v MŠ.

 

8.4.Individuální vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. (§ 34a odst. 4 ŠZ).

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34 odst. 2 školského zákona).

 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy (§ 34b odst. 3 ŠZ).

 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: - způsob ověření - přezkoušení dítěte v mateřské škole - termíny ověření, včetně náhradních termínů - ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§34b odst. 3 ŠZ)

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. (§ 34 odst. 4 ŠZ)

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. (§ 34b odst. 7 ŠZ).

 

8.5. Upřesnění podmínek ukončení vzdělávání dítěte

 

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel tohoto školního řádu.

 

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole. 

 

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravování

 

Úhrada úplaty za vzdělávání dle § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve Směrnici o úplatě v MŠ, výše úplaty je stanovena ředitelkou mateřské školy. Úplata je splatná do 15. dne v daném měsíci. Od úplaty jsou osvobozeny děti ve 3. ročníku předškolního vzdělávání a také děti s odloženou školní docházkou.

Platba je zasílána do 15. dne v měsíci na účet mateřské školy Krnov, Mikulášská 8.

Podrobnosti o úhradě úplaty za vzdělávání – viz směrnice školy.

 

Úhrada stravného 

Úhrada stravného musí být provedena do 30. dne předcházejícího měsíce na účet školní jídelny Karla Čapla Krnov.

 

 

9. Docházka dětí a vyzvedávání z MŠ

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:00 do 16:00 hodin.

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb zákonných zástupců dítěte.

Příchod dětí do MŠ končí v 8.00 hod. Pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody zákonného zástupce dítěte s učitelkou ve třídě. Ke vstupu do MŠ rodiče si otvírají hlavní dveře pomocí čipů.

 Mateřská škola se uzamyká v 8.00 hodin. Poté prosím ZVOŇTE!  Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom mohou opustit MŠ.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. Mateřskou školu musí dítě navštěvovat zdravé.

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte (aby se předešlo dohadování, pokud by došlo např. k úrazu dítěte nebo k jeho podstatnému zhoršení zdravotního stavu v průběhu každodenního vzdělávání v mateřské škole).

 

Vyzvedávání dětí z MŠ

 

Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12.00 do 12.30 hod.

Odpolední vyzvedávání dětí je možné od 14.00 hod. do konce provozu mateřské školy. Na žádost rodičů může být dítě vydáno i dříve.

Při vyzvedávání dětí se doporučuje zákonným zástupcům dítěte, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a úklidu hraček.

Zákonní zástupci jsou povinni dítě vyzvednout a opustit prostory MŠ včas, tj. do 16.00 hod.

 

Postup při nevyzvednutí dítěte z MŠ

 

Pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce.

Pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.

V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole.

Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu do 45 minut po uzavření mateřské školy, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.

Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce povinnost podle § 2910 občanského zákoníku škodu uhradit.

 

 

10.Kontakt s dětmi a rodiči

 

Kontakt s dětmi

 

Pedagogické působení p. učitelek na děti je podporující, sympatizující, empatické, v duchu vzájemné důvěry a spolupráce, příjemné a nenásilné komunikace, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dětí.

 

Budeme respektovat potřeby dětí a vytvářet pro jejich uspokojení vhodné podmínky. (budeme vycházet z věkových zvláštností dětí).

 

Všechny děti mají stejná práva, možnosti, ale i povinnosti. Nikdo nebude znevýhodňován nebo zvýhodňován.

Vytváříme jasná a srozumitelná pravidla pro chování a jednání dětí ve třídě, která napomohou k vytváření kamarádského společenství.

Pedagog se věnuje vztahům dětí ve třídě a bude je nenásilně ovlivňovat prosociálně (prevence šikany).

Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s hračkami a s vybavením mateřské školy, k zodpovědnosti za své chování a jednání.

V mateřské škole je navozováno prostředí plné důvěry, tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné pomoci, podpory, přátelství, každé jiné projevy (diskriminace, nepřátelství nebo násilí) jsou oznamovány zákonným zástupcům

 

Kontakt s rodiči

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni předávat učitelce své děti a vyzvedávat je z MŠ. Za bezpečnost dětí zodpovídá učitelka MŠ od převzetí dítěte od rodiče nebo zákonného zástupce až do předání zákonnému zástupci.

 

Zákonní zástupci dítěte mohou vyzvedáváním dítěte písemně pověřit jinou osobu- staršího sourozence apod. (formuláře dostanou na požádání u třídních učitelek nebo ředitelky MŠ). Bez písemného pověření paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze je zaznamenat do“ Evidenčního listu“ dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou nebo do odvolání zákonným zástupcem.

V zahajovací den školního roku nebo při prvním nástupu dítěte do MŠ rodiče odevzdají vyplněný evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování.

 

Pokud budou chtít rodiče získat individuální informaci o dítěti, domluví si s paní učitelkou schůzku (nejlépe v odpoledních hodinách), kdy se jim může paní učitelka více věnovat. Běžné informace, dotazy nebo přání lze zodpovědět při předávání dítěte. Dále se budou rodiče s dětmi a p. učitelkami setkávat při akcích, schůzkách, besídkách a dnech otevřených dveří.

Rodiče jsou povinni nahlásit p. učitelce ve třídě veškeré změny v rodinných údajích (změnu bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonního čísla apod.).

Konzultační hodiny s ředitelkou MŠ - denně od 10.30 do 11.30 hodin, dále pak dle domluvy.  Odchodem zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob a dětí ze vchodu budovy MŠ nebo ŠJ končí jejich působení na zařízení.

 

Při narušování pravidel docházky a úplaty může ředitelka mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

-          dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny (u dětí s povinnou předškolní docházkou bude řešeno s orgánem sociálně - právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4 školského zákona).

-          zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

-          ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

-          zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou, dlužná částka bude vymáhána dohodou, žalobou).

 

 

11. Zdravotní péče a bezpečnost

 

Dle potřeby spolupracuje MŠ s pediatrem, dále spolupracujeme s logopedkou a psychology z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogickým centrem (SPC).

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu vzdělávání a výchovy dětí p. učitelky ve třídách, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby, až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě (písemně). Zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověřené osoby jsou povinni sdělit paní učitelce zdravotní stav dítěte při příchodu do třídy mateřské školy:

-          jedná se zvláště o drobné a ošetřené úrazy, které se dítěti staly mimo mateřskou školu, případnou nevolnost nebo nachlazení dítěte.

 

Nemocné dítě do mateřské školy nepatří! Paní učitelka takové dítě do mateřské školy nepřevezme.

 

Pokud se u dítěte projeví známky nemoci v průběhu dne (teplota, zvracení apod.) budou paní učitelky postupovat takto:

-          telefonicky uvědomí zákonného zástupce o stavu jeho dítěte a vyzve ho k vyzvednutí dítěte - zákonný zástupce si dítě s projevujícími se známkami nemoci vyzvedne z mateřské školy do jedné hodiny od oznámení učitelkou

-          pokud tak neučiní, bude kontaktován orgán sociální péče OSPOD, kterému bude oznámeno, že zákonní zástupci si nevyzvedli své nemocné dítě ve stanovené lhůtě, a budou vyzváni, aby se přišli podívat.

 

Paní učitelky dětem léky nepodávají.

 

Výjimku MŠ uzná při vážném ohrožení života, kdy lékař zašle do MŠ zprávu o zdravotním stavu dítěte, které musí pravidelně užívat léky i během pobytu v MŠ. Léky musí být v originálním obalu s viditelnou dobou expirace.

 

V MŠ je během celého dne dbáno na správné vedení zdravotní péče, větrání místností, vytírání, umývání, vynášení odpadků, otužování vzduchem a vodou dle počasí.

 

Dětem jsou vštěpovány zásady dodržování správných hygienických návyků, kdy MŠ navazuje na dětmi již získané návyky z domova (tříleté dítě by mělo samostatně zvládat osobní hygienu).

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

 

Paní učitelky se řídí „Smogovým systémem“, pravidelně sledují stav ovzduší v našem městě a podle toho využívají větraní a volí pobyt dětí venku.

 

Výskyt vší

Zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté, ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých (učitelů, příbuzných apod.).

Postup při výskytu vší v MŠ

-          učitelky spolupracují s rodiči - zákonnými zástupci dětí

-          učitelky informují po zjištění nákazy nejdříve rodiče daného dítěte, poté rodiče ostatních dětí       

-          učitelky nemohou hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu (zavšivení) na další děti

-          rodiče zbaví děti vší a poté je přivedou do mateřské školy

 

Jediným možným preventivním opatřením proti dětské vši jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení.

Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů.

K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené.

 

 

12. Co potřebují děti v MŠ

 

-          oblečení pro pobyt ve školce

-          děvčata - trička, legíny, šaty, zástěrky, papuče se zdravotní podrážkou

-          chlapci - tepláky, kalhoty a tričko, papuče se zdravotní podrážkou

-          sportovní oblečení a obuv na školní zahradu

-          v zimě do sněhu šusťákové oteplovačky a sněhule, rukavice - nejlépe palčáky  

-          pyžamo, noční košile

-          malou hračku - látkovou do postýlky

-          do skříňky v šatně - náhradní spodní prádlo a tričko pro případ znečištění nebo polití  

 

Děti se převlékají v šatně, věci jim rodiče ukládají do značkou označené skříňky.

Boty si děti ukládají do botníků na kovové tyčky, papuče na deku v botníku

Oblečení na pobyt venku dáváme na určené místo ve skříňce.

Všechny věci mají mít děti podepsány - zvláště pak pyžamka, punčocháče, veškerou obuv a takové věci, které je možné lehce zaměnit.

Rodiče udržují věci dětí v čistotě, 1x týdně je nosí domů vyprat.

Doporučujeme, aby rodiče nedávali svým dětem do MŠ žádné cennosti, za jejich případnou ztrátu MŠ neručí.

 

 

13. Zacházení s majetkem školy

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání a při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

V prostorách školy a celého objektu zahrady platí přísný zákaz požívání alkoholu a jiných toxických látek, přísný zákaz kouření. Používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.  

 

 

14. Závěrečné ustanovení

 

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán pedagogickou radou a zaměstnanci školy (viz prezenční listina).  Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Nabytí účinnosti školního řádu je uvedeno na první straně směrnice.  Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválením ředitelem školy.

 

 

Platnost školního řádu:  1.1. 2017

Aktualizace :                   1.9.2017                                               zpracovala:  Hrazdirová Hana

88F8CEFB265C-50.jpg919DC332690F-11.jpg8676FCF54081-77.jpg81440056D2AC-9.jpg8C0AB05E8D36-24.jpg8290A239BEB9-17.jpg91D515C677B5-53.jpg927700C7DEE4-82.jpg9032B8A3E135-22.jpg93EF1E3B6187-91.jpg8F51D286A954-60.jpg88DEF17AC6D2-38.jpg8CFF28DC228A-8.jpg8753A1ACE853-53.jpg8C6AE52E4709-24.jpg93B058AA47ED-47.jpg85EC39CAA7CD-38.jpg88C8A95AD927-68.jpg913D5218BE02-24.jpg8911F05FF236-38.jpg84AA94695DB5-9.jpg8B39D6647A2B-32.jpg8A30F60AD68E-64.jpg93B4438FC704-26.jpg91C39B6626B6-90.jpg92AE5B0079F8-80.jpg85783D2EC903-40.jpg86C60D24EB6D-81.jpg80CCDE3C6A6A-44.jpg8747D34BB208-84.jpg82FD6F50F231-6.jpg86172D33E4B3-10.jpg82E02D2A4BF6-32.jpg8EB3E0514CB5-71.jpg8DADE88F6666-37.jpg853621A52B14-62.jpg86297DFEA7AE-48.jpg8E15234E10A4-38.jpg8D1624742023-16.jpg8D648A04E858-60.jpg8C3690AB481C-90.jpg898F567A1A19-90.jpg804DE743BDD7-84.jpg8E96FBF48412-9.jpg8A886BB96389-18.jpg8B5452363C4A-21.jpg92234CD530F5-36.jpg845F447C48FC-19.jpg879286874983-11.jpg895E7D43BFD3-65.jpg86D27951A928-12.jpg8EF1A1820F43-59.jpg824FF4B084BB-75.jpg8EFFFEE0D2E3-95.jpg8C90B96A3DB5-16.jpg8C3F8ED7AA88-16.jpg8D7F34B46E40-58.jpg8856E8FED8F1-49.jpg81E05E75C533-35.jpg8907219E8DE2-48.jpg8493FBA88B14-59.jpg91B0B723495D-26.jpg93080DECF356-38.jpg80E2ABA10D8E-27.jpg881ACE6F8AFD-83.jpg886CF68E7D7C-60.jpg93BD84503B70-69.jpg89885AEB1221-56.jpg90CAEF031E52-55.jpg887F24709A3F-79.jpg8461DBFBF519-28.jpg930DA532C36A-34.jpg864DCCFEC0EA-19.jpg90A8BC0BC126-22.jpg856577B9A705-32.jpg86ACE15334AE-20.jpg882F1AF8584A-61.jpg83AE32A21F2D-65.jpg8466DD24D040-95.jpg8B8C59736084-61.jpg819A73688083-8.jpg854B7FC054B9-64.jpg8F6E97E18508-16.jpg810065E51EFB-10.jpg925EC14081B6-6.jpg8AC07436BB96-50.jpg914A79E05DFF-88.jpg9102C675A071-53.jpg820860B19326-29.jpg93BCC5A98018-34.jpg92D9B31FCCBE-17.jpg918CE76CB52D-52.jpg82235D54687C-14.jpg8B3596517758-25.jpg869415646E93-62.jpg8C7789D338AE-83.jpg8148363CE00A-32.jpg8860BA2243A9-95.jpg83BBE95D37B4-24.jpg7FCDD6359212-85.jpg924BF7BFF62C-90.jpg85EFC0D8CF9A-53.jpg8FFFCAE39B15-26.jpg89919B060626-22.jpg8726594D2D6E-44.jpg927B602B70F4-77.jpg90FD0A1791D4-52.jpg8E59F397ECC3-33.jpg82388F1BCB66-93.jpg8A0ADC660C61-51.jpg84A37E6741A0-27.jpg809F2C5078AD-82.jpg8411C32FE0F2-66.jpg8E4B740AB407-7.jpg816AD3600D4E-40.jpg8EBA52A01DFD-88.jpg8018BA991B0D-59.jpg8315DEF5F3BC-40.jpg8597FD620B91-76.jpg87324AC23FEC-25.jpg8E275DAE531F-39.jpg82468EF35665-48.jpg8A549C801657-22.jpg8AE7B1519020-62.jpg913D246AFFE1-62.jpg8A3A6D9EA796-94.jpg9022AA5E992D-28.jpg81C99843C00C-73.jpg83F06C0DB981-84.jpg894397A7CF5E-7.jpg8E77B45D7647-90.jpg8784811EC5E4-23.jpg8B796B49DF48-14.jpg8AD862AEF1B1-90.jpg87CD1A8BCF01-92.jpg849610DC3216-47.jpg80C3AF72EDB1-23.jpg85AF1CB95243-70.jpg8C426B9B41C2-8.jpg82056E795FC1-38.jpg876AF78AF5DA-86.jpg82EB74DA5749-19.jpg8CE77EDBD1FE-94.jpg8D5794766F07-64.jpg909CFFFC483B-78.jpg8C10AB868D74-19.jpg8FA4EF5AF0B1-16.jpg85A9F1CEF350-6.jpg8BAD1C265B41-17.jpg83EDA7998FDC-18.jpg8B7864A5D91C-90.jpg90051B09C309-84.jpg82DF178453DD-67.jpg801D333C920E-49.jpg8D93F645ED47-15.jpg92FF244C53C9-51.jpg87961D6589AC-41.jpg83CD3A0E394E-12.jpg840E17D57774-30.jpg8B1967DE6408-87.jpg93FA2860D7FF-73.jpg80EBEF45113E-68.jpg8FDFE7282D88-66.jpg885F87A0D368-44.jpg926C5EED8FC4-24.jpg8310170F24A8-62.jpg86C25DF67766-36.jpg8EA81F4FFF7E-88.jpg8DF23EB77D2A-34.jpg923653742D70-90.jpg83DD986FFFA5-56.jpg8A374D5DA846-90.jpg7FFF6E5E5EC9-16.jpg91DACDB0C55F-13.jpg7FE8734ECB3A-40.jpg8D97E590C799-16.jpg809E450407D4-20.jpg8BC3A285C8BA-41.jpg8AD195E482FB-16.jpg841E8321D0D8-77.jpg811E39D5772C-47.jpg93C380C159EE-83.jpg8B9F3EFBD26D-49.jpg85C2119BC5E3-87.jpg88DEACDE2CCD-50.jpg8C2886BC1B8C-76.jpg8B28CF47D259-61.jpg939192B02B0B-34.jpg86857B397994-84.jpg83B54DC3E809-90.jpg8D340AA384C0-55.jpg85F5A275B2CF-17.jpg85E5F7FEE7E4-66.jpg8EB88E88B7B7-37.jpg81B2FE85D867-32.jpg909CDF28F82E-68.jpg861A803C3AFD-56.jpg8DC2337E41A7-24.jpg8D4F04C67977-90.jpg851C3787466C-49.jpg8D71A551C485-24.jpg

Copyright © 2013. All Rights Reserved.