skip to Main Content

Vážení rodiče, 

oznamuji vám, že na základě usnesení Rady města Krnova č. 1424/35/RM/2020 je umožněna přítomnost dětí v mateřské škole od pondělí 18. 5. 2020.

Organizace předškolního vzdělávání od 18. 5. 2020

Příchod k MŠ

Při cestě do mateřské školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Děti budou od zákonných rodičů přijímányhlavních dveří budovy zaměstnancem MŠ od 6:00 do 8:00 hodin. Dítěti bude změřena tělesná teplota. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Odchod z MŠ

Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku (na zahradě MŠ). Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny. Děti potřebují náhradní oblečení na zahradu (i teplejší oblečení, pláštěnku, holínky, tak aby mohlo být v případě potřeby převléknuto – to vše v batůžku, do kterého mu při odchodu učitelka pomůže sbalit věci, ve kterých bylo ráno dítě přijato. Při vyzvedávání dítěte rodič vyčká před vstupem do zahrady než bude dítě připraveno k odchodu.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo rizikové faktory (viz níže v čestném prohlášení)

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny?
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před přijetím dítěte do školy:  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

čestné prohlášení

Ošetřování člena rodiny (na dítě) není možné čerpat z důvodu znovuotevření MŠ. 

Žádáme rodiče, aby stravu svého dítěte přihlašovali (případně) odhlašovali ve školní jídelně Karla Čapka od 12. května 6:00 hodin do 14. května 10:00 hodin sms zprávou na telefonním čísle 734 620 191, nebo e-mailem sjkcapka@seznam.cz. Přihlášení či odhlášení stravy musí obsahovat JMÉNO DÍTĚTE, MŠ MIKULÁŠSKÁ, OD KDY PŘIHLAŠUJI KE STRAVĚ, OD KDY DO KDY ODHLAŠUJI STRAVU.

Děkuji vám, že jste s námi i s vašimi dětmi byli „alespoň na dálku“, kdy se pedagogický kolektiv snažil vynahradit alespoň částečně uzavřenou mateřskou školu.

I nadále budou na facebook MŠ vkládány příspěvky pro děti, které se předškolního vzdělávání až do září nezúčastní. Popřeji vám v závěru pevné zdraví a s některými dříve s jinými později na shledanou.

Back To Top