skip to Main Content
Náhradní MŠ
Od úterý 2.3. bude v Krnově otevřena pro rodiče dětí pracujících ve zdravotnictví nebo vybraných profesí – MŠ JIRÁSKOVA. Provoz MŠ je od 6.00 – 16.30 hod. Pro umístění dítěte je nutná kopie Evidenčního listu. Pro vydání EV kontaktujte prosím ředitelku MŠ emailem reditelna@ms-hlubcicka.cz  nebo na tel. 733 397 993.

Bc.Alena Klohnová

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 212
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o
přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e)
krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje
1. s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.
hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit
školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož
předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči
o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce
prvku kritické infrastruktury,
 zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského
zařízení,
2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech,
3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město
Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,
4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,
5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení
poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v
procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 2 do 10 let;
II. umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6
krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců,
pro jejichž děti ve věku od 2 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská
zařízení určené podle bodu I/1; body I/2 až I/5 se použijí obdobně.
Provedou:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
určená škola nebo školské zařízení,
zřizovatelé určených škol a školských zařízení,
starostové obcí s rozšířenou působností
Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády
Back To Top