skip to Main Content

Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace

1.  ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Č.j.:               Spisový / skartační znak  43 /2018                              MSMIK/ A 5
Vypracoval: Bc. Petrošová Marie, ředitelka školy
Schválil: Bc. Petrošová Marie, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2018
Řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2018

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2. 1      Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2. 2      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

2. 3        Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

2. 4      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3. Práva zákonných zástupců

3.1       Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

4. 1      Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 3. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5. 1      Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od

2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (na vývěsce, novinách a webových stránkách mateřské školy www.ms-mikulasska.cz )

5. 2      Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1),
 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (potvrzení nedokládá zákonný zástupce dítěte, které je přijímáno k povinnému předškolnímu vzdělávání)

5. 3      Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

5. 4      V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Ředitelka školy rozhoduje na základě kritérií, která jsou zveřejněna současně s termínem a místem zápisu.

7. Ukončení předškolního vzdělávání

7. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

8. 1      Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

8. 2    Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

9. Docházka a způsob vzdělávání

9. 1      Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

9. 2      Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně a to od 8:00 do 12:00 hodin. Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

9. 3      Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně ms.mikulasska@seznam.cz, telefonicky 554 610 330, 725 922 373 nebo osobně. Zákonný zástupce dokládá ředitelce školy žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, pokud je mu předem známa skutečnost, že se dítě nebude moci účastnit předškolního vzdělávání. Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání je uložena k vyzvednutí u třídní učitelky, nebo v šatně a bude obsahovat:

 • jméno dítěte
 • důvod k uvolnění dítěte z povinného vzdělávání
 • časový rozsah
 • podpis rodičů

Po návratu dítěte do školy učitelka provede písemně záznam v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence.

9. 4      Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

10. Individuální vzdělávání

10.1     Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

10. 2    Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanovuje místem ověření třídu U sluníček, termíny ověření na druhou polovinu listopadu (20. – 22. 11. 2018) a náhradní termíny na první polovinu prosince (10. – 13. 12. 2018). Upřesnění termínu bude zákonným zástupcům sděleno individuálně, nebo s nimi bude dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

11. Přebírání/ předávání dětí

11.1     Zákonní zástupci dětí předávají dítě učitelkám mateřské školy ve třídě a to do 8:00 hodin.

11.2     Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání a to do 16:00 hodin od učitelek mateřské školy ve třídě, případně na zahradě mateřské školy. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno pro 1. třídu od 12:00 hodin a pro 2. třídu od 12:30 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí je možné nejdříve od 14:00 hodin. V případě potřeby dohodne zákonný zástupce dítěte  individuálně dobu pro vyzvedávání dítěte.

11.3     Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce mateřské školy. V případě, že bude dítě vyzvedávat častěji nebo pravidelně jiná osoba, vyplní zákonný zástupce tzv. zmocnění k vyzvedávání dítěte, kde zaznamenají všechny osoby pověřené vyzvedáváním dítěte a vyznačí dobu platnosti.

Pokud výjimečně vyzvedává dítě jiná osoba, která není uvedena ve zmocnění, vyplní  rodič  lístek k jednorázovému vyzvednutí dítěte. Zde uvede datum a jméno osoby,  která  v uvedený den dítě vyzvedne a připojí svůj podpis.

Zaměstnanec školy má právo legitimovat pověřenou osobu a tato osoba musí být fyzicky i mentálně schopná v daný okamžik dítě převzít.

Pokud zákonný zástupce dítěte pověří vyzvednutím dítěte jinou osobu v průběhu dne, kdy nemá možnost tuto skutečnost sdělit písemně, předá tuto informaci telefonicky 554 610 330, v písemné podobě pověřené osobě, která tuto informaci učitelce a prokáže svou totožnost

11.4     Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

11. 5    Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

12. 1    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16:00 hod.

12. 2    V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

12. 3    Předškolní vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima – v naší škole je vždy prima“ probíhá v základním denním režimu

1.      třída U krtečka (třída mladších dětí 3 – 4,5 let)

6:00‑8:00 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, individuální činnosti s učitelkou
8:00‑8:30
8:30 – 9:00
Pohybové aktivity, pohybové hry, zdravotní cviky, překážkové dráhy Osobní hygiena, průběžná svačina
9:00‑9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, individuální činnost s dětmi, výtvarné, hudební, dramatické aktivity, společné hry
9:30‑10:00 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku
10:00‑11:30 Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost, převlékání
11:30‑12:00 Oběd a osobní hygiena dětí
12:00‑14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00‑14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:00‑16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí probíhají na zahradě mateřské školy

2.      třída U sluníček (třída starších dětí a dětí v posledním ročníku MŠ 4,5 – 6 let)

Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 8:00 hodin.

6:00‑8:00 Příchod dětí do MŠ, volně spontánní zájmové aktivity, individuální činnosti s učitelkou dle zájmu dítěte a potřeb TVP, hry ve skupinkách
8:00‑8:30 Pohybové aktivity řízené učitelkou, rozvoj pohybových dovedností dítěte, zdravotní cvičení, pohybové hry s pravidly, zdolávání překážek
8:30‑9:00 Osobní hygiena, průběžná svačina
9:00‑9:45 Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na rozvoj cílů stanovených TVP, hry a zájmová činnost, individuální činnost s dětmi,
9:45‑10:10 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku,
10:10‑12:00 Pobyt dětí venku, případně náhradní činnost, převlékání
12:00‑12:30 Oběd a osobní hygiena dětí
12:30‑14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00‑14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:30‑16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí probíhají na zahradě mateřské školy

12. 4    Úplata za vzdělávání je hrazena nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.

Platí se bankovním příkazem na účet MŠ – 19-4464 720 207/0100

Plátce je povinen hradit příspěvek po celou dobu, kdy je dítě zapsáno v MŠ.

Výše příspěvku činí měsíčně:

 1. povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované obcí a vzdělávání dětí s odkladem školí docházky je bezplatné
 2. úplata za vzdělávání v mateřské škole pro ostatní děti činí 400 Kč měsíčně.

Úplata je poměrně snížena v době omezení provozu. O výši příspěvku rozhoduje ředitelka mateřské školy.

V době letních prázdnin se jeden měsíc úplata neplatí z důvodu omezení provozu.

Rodiče, jejichž děti nebudou mateřskou školu navštěvovat ani jeden den v měsíci červenci a srpnu, požádají o snížení úplaty na příslušném formuláři.

Pokud v letním období použije plátce možnosti umístění dítěte v jiné mateřské škole, řídí se vnitřním předpisem dané MŠ.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle zákona 561/2004 Sb.

12. 5    Stravné je hrazeno do 30. dne v měsíci předcházejícímu stravování složenkou nebo bankovním převodem na účet jídelny Karla Čapka Krnov (informace o platbě na složence)

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem a to do 10:00 v MŠ 554 610 330, 725 922 373 nebo do 11:00 v jídelně K. Čapka 554 613 092, 734 620 191.  Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout v době  11:00 – 11:30 hodin a odnést ve vlastních nádobách a to pouze v první den nepřítomnosti.

12. 6    Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

12. 7    O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a umístěním v sekci „Aktuální informace“ na webových stránkách MŠ (www.ms-mikulasska.cz). U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

12. 8    Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo telefonicky.

12. 10  Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

13. 1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

13. 2    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

 1. 20 dětí z běžných tříd, nebo
 2. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

13. 3    Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 1. v odstavci 13. 2 písm. a., nejvýše však o 8 dětí, nebo
 2. v odstavci 13. 2 písm. b., nejvýše však o 11 dětí.

13. 4    Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

13. 5    V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Mateřská škol má povinnost dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 sb., o ohraně veřejného zdraví) do okamžiku, než si dítě vykazující známky onemocnění, vyzvedne zákonný zástupce, kterého kontaktuje pedagogický pracovník.

13. 6    Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

13. 7    Školní budova není zvenčí volně přístupná. Ke vstupu do MŠ rodiče používají hlavní dveře, které si otvírají pomocí čipů. Čipy vydává ředitelka proti finanční záloze ve výši 150,- za jeden čip. Na začátku docházky dítěte jsou rodiče informováni o této skutečnosti a ředitelka vydává počet čipů dle požadavků rodičů. Při ukončování docházky dítěte do MŠ jsou rodičům vráceny peníze za navrácené čipy.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

13. 8    V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů,

IV.     Zacházení a majetkem mateřské školy

14. 1    Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

14. 2    Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci dětí pouze na místa k tomu určená.

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

15. 1    Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

15. 2    Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky (při předávání dítěte, či na domluvené schůzce) a účastí na třídních schůzkách.

15. 3    Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

VI. Závěrečná ustanovení

16.1     Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je pověřena ředitelka školy. O kontrolách provádí písemné záznamy

16.2     Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

16.3.    Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

 

V Krnově dne 1. 8. 2018

Bc. Petrošová Marie

ředitelka mateřské školy

 

Příloha č. 1     Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Příloha č. 2     Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

Příloha č. 3     Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Školní řád Mateřské školy

Back To Top